Algemene veilingvoorwaarden Shetland Pony Select Sale

Begrippen

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • Veiling: de Shetland pony Select Sale.
 • Notaris: de notaris of zijn plaatsvervanger onder wiens toezicht de veiling wordt gehouden.
 • Veilinghouder: de Stichting Shetland pony Select Sale. 
 • Verkoper: degene(n) die de pony op de veiling te koop aanbiedt/aanbieden. 
 • Bod: elk door een gegadigde in de veiling geboden bedrag. 
 • Bieder: degene die in de veiling een bod uitbrengt. 
 • Gunning: de verklaring van de verkoper waardoor, als resultaat van de veiling, de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand komt. 
 • Koper: degene aan wie wordt gegund. 
 • Koopsom: het bod waarvoor wordt gegund. 
 • Levering: de rechtshandeling die nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van de pony. 
 • Aflevering: het stellen van de pony in het bezit van de koper. 


Algemeen

1.  De veilinghouder organiseert elk jaar de laatste zaterdag van oktober de Shetland Pony Select Sale. De locatie is Manege de Vosberg in Panningen, Stichting de Cavaliers Helden, Ninnesweg 176, 5981 PD Panningen (Peel en Maas). De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van een van de notarissen verbonden aan het kantoor van Kern notarissen te Harderwijk, of een plaatsvervanger.
2.  De relatie tussen de veilinghouder en de verkoper is een overeenkomst van opdracht. 
3.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de veilinghouder en de verkoper en op de relatie tussen de veilinghouder en de bieder/koper. Onder verkoper en bieder/koper worden ook eventuele rechtsopvolgers/rechtsverkrijgers verstaan. 
4.  De veilinghouder is niet gebonden aan overeenkomsten tussen de verkoper en de bieder/koper, tenzij anders vermeld in de veilingvoorwaarden. 
5.  De deelneming aan de veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van de veilingvoorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de verkoper en/of koper/bieder zelf te hanteren voorwaarden. 


De veiling

6.  De pony's worden verkocht voetstoots zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden.
7.  De veiling vindt plaats bij opbod met een door de veilingmeester per pony zelf te bepalen beginbedrag. Indien geen openingsbod wordt gedaan kan de veilingmeester zakken naar een lagere waarde. Indien dan alsnog geen bod komt, is de pony niet verkocht.
8.  Het bieden bij opbod geschiedt openlijk op duidelijk waarneembare wijze.
9.  Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.
10.  Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij volle verstand. Iedere bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod definitief is geaccepteerd.
11.  De bieder is naast zijn lastgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de koper krachtens de veiling. Indien de bieder, ingeval de lastgeverin gebreke is, de koopsom geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te hebben aangegaan, in welk geval de levering van de pony aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
12.  Het risico ter zake van de pony's, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot de schade aan en veroorzaakt door pony's, gaat op het moment van gunning onmiddellijk over op de bieder/koper.
13.  De bieder/koper zal onmiddellijk na gunning onder vertoning van legitimatie een schriftelijke koopovereenkomst tekenen. 

Informatie

14.  De veilinghouder heeft gepoogd de catalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie en de pedigrees zijn erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de pony's, zonder de pretentie volledig te zijn.
15.  Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om de juistheid van de informatie in de catalogus ter zake van de door hem aangeboden pony te controleren en de veilinghouder voor de veiling schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht. Als een inzender heeft aangegeven dat zijn merrie gedekt is, dient een dekbewijs op de veiling aanwezig te zijn. Een dekbewijs en drachtigheidsverklaring.


Kosten en betaling

16. Het inschrijfgeld bedraagt vijf en twintig euro (€ 25,00), welk bedrag door de verkoper aan de veilinghouder is verschuldigd vanaf het moment dat de pony is aangemeld voor de veiling. Indien de pony niet wordt geselecteerd wordt het bedrag teruggestort door de veilinghouder. Verkoper biedt zelf mee tot zijn minimum verkoopprijs. Wordt de pony door verkoper teruggekocht dan is hij zowel inschrijfgeld als zes procent (6%) opgeld over de koopsom verschuldigd.
17. Op het moment dat de verkoper het inschrijfgeld overeenkomstig het hiervoor bepaalde verschuldigd wordt aan de veilinghouder, zal hij er voor zorg dragen dat het bedoelde bedrag binnen 5 dagen is bijgeschreven op bankrekeningnummer NL69 RABO 0106582607 ten name van de veilinghouder onder vermelding van "inschrijving veiling". De verkoper en zijn pony('s) worden pas toegelaten tot de veiling, nadat met bewijs blijkt dat het bedoelde bedrag volledig is voldaan. Als het inschrijfgeld niet op tijd is bijgeschreven wordt de pony niet geselecteerd.

Informatie Kosten en betaling

18.  De bieder/koper dient op de veiling de koopsom vermeerderd met zes procent (6%) opgeld over de koopsom contant (waaronder mede wordt verstaan betaling via creditkaart of 'PINbetaling') te betalen bij het secretariaat van de veilinghouder. Eventuele kosten verbonden aan creditkaartbetalingen zijn voor rekening van de koper. Er gelden bij gebruikmaking van PIN betaling meestal extra kosten per pintransactie, deze komen voor rekening van de koper. Buitenlandse kopers moeten zorgen dat betalingsmogelijkheden vooraf bij hun bank geregeld zijn. Na toestemming van de veilinghouder kan in plaats hiervan worden volstaan met een bankgarantie en/of een verklaring van financiële gegoedheid.
19.  De veilinghouder heeft onder andere het recht voornoemde toestemming te onthouden indien de bieder/koper zijn financiële gegoedheid naar oordeel van de veilinghouder niet aantoont of geen dan wel onvoldoende zekerheid stelt door middel van een bankgarantie of anderszins. De veilinghouder heeft het recht de door haar gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken indien naar haar oordeel twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de bieder/koper of over de door hem gestelde zekerheid.
20.   Indien de bieder/koper hiermee in gebreke is, heeft de veilinghouder het recht de pony onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de uiteindelijke lagere koopsom, alsmede de kosten van de herveiling aan de veilinghouder te voldoen, terwijl hij geen aanspraken heeft ingeval van een hogere opbrengst.
21.  Betaling aan enig ander dan de veilinghouder bevrijdt de verkoper en/of de bieder/koper niet van de betalingsverplichtingen jegens de veilinghouder. Zolang de veilinghouder geen algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, blijft verkoper eigenaar van de pony.
22.   Indien de veilinghouder niet binnen 7 dagen na de veiling de algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, is de bieder/koper van rechtswege in verzuim en verplicht om naast het overige verschuldigde aan de veilinghouder een vergoeding te betalen ter grootte van tien procent (10 %) van de koopsom, vermeerderd met een rente van een vijf/tiende procent (1,5 %) per maand over het totaal verschuldigde, te berekenen vanaf de veiling tot het tijdstip van algehele betaling.
23.  Indien de veilinghouder niet binnen 7 dagen na de veiling algehele betaling van de koper/bieder heeft ontvangen, heeft de veilinghouder het recht zonder ingebrekestelling namens de verkoper en zonder zijn toestemming de koop als ontbonden te beschouwen. De verkoper en de bieder/koper blijven in dat geval jegens de veilinghoudergehouden om aan al hun in de veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen.
24.  Indien de bieder/koper in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen jegens de veilinghouder te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die de veilinghouder maakt voor rekening van de bieder/koper.
25.  Eerst indien aan alle (betalings)verplichtingen jegens de veilinghouder is voldaan door zowel verkoper als bieder/koper, zal de veilinghouder uiterlijk 30 dagen na de veiling het door haar aan de verkoper verschuldigde voldoen.

Afgifte en verwijdering pony’s

26.  Onmiddellijk na de gunning is bieder/koper verantwoordelijk voor de zorg van de pony, terwijl hij eerst nadat hij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan over de pony kan beschikken, waarbij hij de benodigde bescheiden zal ontvangen. Afgifte en verwijdering pony’s.
27.  De veilinghouder is niet verplicht de pony af te geven indien de bieder/koper niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
28.  De bieder/koper zal uiterlijk 1 uur na afloop van de veiling de pony uit de stal verwijderen. Indien de bieder/koper hiermee in gebreke is en/of niet aan zijn (betalings) verplichtingen heeft voldaan, wordt de betreffende pony op een door de veilinghouder aangewezen locatie ondergebracht, waarbij in alle redelijkheid door en naar het oordeel van de veilinghouder te maken kosten voor rekening komen van de bieder/koper. Het risico ter zake van de pony als bedoeld sub 12 berust volledig bij de bieder/koper.
29.   Indien de bieder/koper buiten Nederland woonachtig is, heeft de verkoper de hiervoor sub 28 eerste zin genoemde verplichting, met dien verstande dat de bieder/koper de pony uiterlijk dertig (30) dagen na de veiling bij verkoper afhaalt. Het risico ter zake van de pony als bedoeld sub 12 berust volledig bij de bieder/koper.


Selecties en keuring pony’s voor de veiling

30.  De veilinghouder bepaalt de criteria waaraan de voor de veiling te selecteren pony's dienen te voldoen; deze zijn op te vragen bij het secretariaat van de veilinghouder en te raadplegen op de website www.shetlandponyselectsale.nl.
31.  Een door de veilinghouder samengestelde selectiecommissie onderzoekt en selecteert de pony's die in aanmerking komen voor deelname aan de veiling. Een besluit van de selectiecommissie is bindend. De selectiecommissie is bevoegd advies in te winnen bij derden, doch heeft te allen tijde het recht een pony zonder opgaaf van redenen te weigeren op grond van (lichamelijke) gebreken, alsmede wegens andere door de selectiecommissie te bepalen gronden, ook indien de pony reeds is geselecteerd voor de veiling. De veilinghouder en de selectiecommissie is (zijn) nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, de door de verkoper gemaakte kosten te voldoen.


Afwezigheid pony’s op de keuring

32.  Indien een pony in de catalogus vermeld is en deze wordt teruggetrokken, dan wel is niet aanwezig op de veiling zonder schriftelijk getekend veterinair attest, dan wordt hiervoor € 100,- boete in rekening gebracht en dan is de inzender uitgesloten voor de toekomst.
33.  Indien een pony naar het oordeel van de verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de veiling zal kunnen deelnemen, dan dient dit tijdig, schriftelijk en met omschrijving van de aandoening aan de veilinghouder te worden meegedeeld, waarna een door de veilinghouder aangewezen dierenarts de aard van de aandoening zal vaststellen. De vaststelling van de dierenarts is ter zake bindend.
34.  Indien de verkoper aan en naar bindend oordeel van de dierenarts geen casu quo onvoldoende gelegenheid biedt de pony (tijdig) te onderzoeken, dan wel indien de pony door de dierenarts is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, is de verkoper de sub 32 genoemde vergoeding aan de veilinghouder verschuldigd. Indien een door voornoemde dierenarts al dan niet goedgekeurde pony niet aan de veiling deelneemt, dient de verkoper in ieder geval de door de veilinghouder gemaakte kosten ter zake van de selectie te voldoen. Afwezigheid pony’s op de keuring Selecties en keuring pony’s voor de veiling.


Aansprakelijkheid

35.  De veilinghouder is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie in de catalogus, de informatie gegeven op het veilingterrein en de informatie tijdens de veiling. De verkoper vrijwaart de veilinghouder voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de controle- en mededelingsverplichting door verkoper ter zake van de catalogus als bedoeld sub 15. Informatie in de catalogus en op de website en Facebook.
36.   De veilinghouder is niet aansprakelijk voor schade voor, tijdens of na de veiling door of aan personen, goederen of pony's geleden.
37.   Ingeval van dood van de pony op de dag van de veiling zal de veilinghouder het inschrijfgeld aan de betreffende verkoper dan wel het opgeld aan de betreffende bieder/koper terugbetalen.
38.   De veilinghouder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, hieronder begrepen de financiële gegoedheid van de bieder/koper.


Geschillen

39.   Indien bij gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere onduidelijkheden of geschillen ontstaan gedurende de veiling is de notaris bevoegd hierover te oordelen in hoogste instantie.
40.  Op rechtsverhoudingen tussen de veilinghouder, de bieder/koper en de verkoper is Nederlands recht van toepassing.